QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
民國 109 年 2 月
今天 上個月 下個月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29


民國

學校學期行事曆
民國 109 2 月當月既定的行事
修改 日期 星期 【處室】行事內容
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29