QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
民國 107 年 8 月
今天 上個月 下個月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


民國

EIP 學校行事曆
民國 107 8 月當月既定的行事
修改 日期 星期 【處室】行事內容
1 【活動】新生導師抽籤暨資優知能研習
2  
3 【課務】八升九年級暑期學藝活動結束
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15 【活動】107學年度新生入學輔導
16 【活動】107學年度新生入學輔導
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29 【諮商】全校教師知能研習
【總務】期初校務會議
30 【活動】八年級校外教學(隔宿露營)
31 【活動】八年級校外教學(隔宿露營)