QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
社團線上選填 全校班級列表 0【未登入】      班級總表

流程: 0.學務處社團開課1.任務社團選定學生2.導師設定優先等級3.學生線上選填4.公告社團名單

社團清單

七年級(108級)
701 29
711 27
702 28
712 29
703 28
713 29
704 29
714 9
705 29
706 28
707 29
708 28
709 29
710 28
八年級(107級)
801 29
811 27
802 28
812 28
803 29
813 28
804 29
814 28
805 28
815 29
806 26
816 11
807 28
808 27
809 28
810 28
九年級(106級)
程式設計 資訊組 Update 2017.06.26