QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
社團線上選填 全校班級列表 0【  】      班級總表

流程: 0.學務處社團開課1.任務社團選定學生2.導師設定優先等級3.學生線上選填4.公告社團名單

社團清單

七年級(107級)
701 27
711 28
702 28
712 27
703 28
713 28
704 28
714 28
705 28
715 28
706 28
716 11
707 28
708 26
709 26
710 28
八年級(106級)
801 29
811 28
802 29
812 29
803 29
813 28
804 28
814 30
805 29
815 28
806 28
816 29
807 29
817 14
808 28
809 28
810 28
九年級(105級)
程式設計 資訊組 Update 2017.06.26