QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入

【活動剪影】 復興國中107學年度新生訓練班級團照 日期107年08月16日 (星期四) 地點復興國中櫻花廣場

701 班

702 班

703 班

704 班

705 班

706 班

707 班

708 班

709 班

710 班

711 班

712 班

713 班

714 班

715 班

716 班

   

照片提供教務處 資訊組