QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
<<107學年度 第4次模擬考成績優良名單>> 上頁】 [2] [3] [4] 【下頁
級別: 105、考試人數: 全縣=3990 全校=494
班級 座號 姓名 積分 作文 國量 英量 數量 社量 自量 班排 校排 縣排
1816 17 李靖萱 15  6 A++ A+ A++ A++ A 1 1 17
1802 6 李日稷 15  6 A++ A+ A A++ A+ 1 2 21
1812 23 陳昀靖 15  6 A++ A A+ A++ A++ 1 3 28
1818 15 林書妤 15  5 A+ A+ A+ A+ A 1 4 39
1815 19 李品靚 15  4 A++ A++ A+ A A++ 1 5 10
1803 9 邱柏誌 15  4 A++ A A++ A++ A++ 1 6 25
1818 18 賴琦麗 15  4 A++ A A++ A++ A++ 2 6 25
1807 12 黃天珆 15  4 A++ A A++ A A+ 1 8 27
1803 13 潘鈞翊 15  4 A+ A++ A+ A++ A+ 2 9 33
1809 31 林姿岑 15  4 A+ A+ A+ A+ A 1 10 39
1818 16 陳彥樺 15  4 A+ A+ A+ A A 3 11 41
1813 10 陳鼎沛 15  4 A+ A A++ A++ A+ 1 12 46
1818 7 葉丞恩 15  4 A+ A A++ A++ A 4 13 48
1817 27 黃翊姍 15  4 A A+ A++ A A 1 14 66
1806 27 經雨喬 15  4 A A+ A+ A+ A 1 15 71
1808 28 謝昀真 15  4 A A+ A+ A A 1 16 72
1814 14 劉宥鈞 15  4 A A A+ A+ A 1 17 77
1805 7 林瑞泰 15  3 A A+ A++ A+ A++ 1 18 63
1809 6 林昶睿 15  3 A A A++ A+ A++ 2 19 76
1815 10 陳奕軒 15  3 A A A+ A A+ 2 20 78
1802 10 邱宥綸 14  6 A A A B++ A 2 21 109
1810 25 黃亭萸 14  5 A B++ A A A 1 22 145
1817 23 張林映彤 14  4 A A A+ A B++ 2 23 94
1818 10 鍾瑋哲 14  4 A+ A A B++ A 5 24 100
1806 2 何鼎睿 14  4 A A A++ B++ A 2 25 105
1809 5 林俊豪 14  4 A B++ A A A 3 26 145
1809 14 蔡敬倫 14  4 A B+ A+ A A+ 4 27 147
1817 9 陳昌莛 14  4 B++ A A++ A++ A+ 3 28 157
1811 16 羅皓 14  4 B++ A A+ A A+ 1 29 159
1805 1 朱立翔 14  4 B++ A A+ A A 2 30 160
1814 27 游心岑 14  3 A A++ A A B++ 2 31 90
1803 10 許律珹 14  3 A A+ A++ B+ A+ 3 32 102
1806 7 張翔策 14  3 A++ B++ A+ A A 3 33 124
1816 6 谷德劭 14  1 A+ A+ A A+ B++ 2 34 87
1803 26 陳宥瑄 13  6 A++ A B+ A B++ 4 35 190
1816 27 薛燁琳 13  5 A A B A B++ 3 36 204
1815 27 黃子芯 13  5 B++ A B++ A A 3 37 266
1801 32 黃馨婷 13  4 A+ A++ A B++ B++ 1 38 168
1805 8 徐司諺 13  4 A+ A A+ B++ B++ 3 39 170
1812 2 朱佑杰 13  4 A A A B++ B++ 2 40 180
1814 5 林子鑫 13  4 A A A B++ B+ 3 41 183
1801 26 黃禹芊 13  4 A A+ B A B++ 2 42 198
1817 29 盧楷卉 13  4 A A+ B A B+ 4 43 199
1808 12 劉承燁 13  4 A A B++ A B++ 2 44 200
1810 17 王姵涵 13  4 A+ B++ A A B++ 2 45 212
1809 27 趙奇美 13  4 A++ B+ B++ A A+ 5 46 233
1810 10 張詠傑 13  4 B++ A A++ A B++ 3 47 246
1818 5 游凱翔 13  4 B++ A A+ A B++ 6 48 248
1813 24 葉芸蓁 13  4 B+ A A++ A B++ 2 49 253
1818 12 林以涵 13  4 B++ A A B++ A 7 50 256
1 頁,全校第 1 名到第 50 名學生名單 上頁】 [2] [3] [4] 【下頁