QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
<<108學年度 第2次模擬考成績優良名單>> 上頁】 [2] [3] [4] 【下頁
級別: 106、考試人數: 全校=464
班級 座號 姓名 積分 作文 國量 英量 數量 社量 自量 班排 校排 縣排
903 3 林傳翰 15  6 A++ A++ A+ A++ A++ 1 1 5
910 26 盧怡瑾 15  6 A++ A+ A+ A+ A++ 1 2 21
914 14 蔡勝桓 15  5 A++ A++ A++ A++ A++ 1 3 1
901 21 周敏珊 15  5 A++ A++ A+ A+ A+ 1 4 11
909 28 簡珮純 15  5 A++ A+ A++ A A++ 1 5 19
902 2 吳以丞 15  5 A++ A A++ A++ A++ 1 6 29
912 2 林奕辰 15  5 A+ A A++ A++ A++ 1 7 45
911 27 詹舒涵 15  5 A+ A A+ A A 1 8 50
911 23 游宜臻 15  5 A A+ A A A++ 2 9 56
908 9 陳子騫 15  4 A++ A+ A A A+ 1 10 28
907 15 蘇桓 15  4 A++ A A+ A+ A+ 1 11 36
903 17 尤彥筑 14.6  6 A++ A+ A++ B++ A+ 2 12 74
914 18 任錫滿 14.6  6 A+ A++ B++ A A 2 13 116
903 23 張意和 14.6  5 A+ A+ A A B++ 3 14 64
910 22 游以暄 14.6  5 A++ A++ A+ B++ A+ 2 15 68
910 6 李旻勳 14.6  5 A+ A+ A+ B++ A++ 3 16 83
915 11 葉韋成 14.6  5 A+ A+ A+ B++ A++ 1 16 83
916 17 吳瑀緹 14.6  5 A A++ A B++ A 1 18 97
916 18 李宜潔 14.6  5 A A+ A B++ A 2 19 99
903 15 譚令群 14.6  5 A+ A B++ A+ A+ 4 20 119
909 8 陳序倫 14.6  5 A++ B++ A++ A+ A+ 2 21 130
902 11 陳泓元 14.6  5 A+ B++ A A A++ 2 22 139
907 14 賴芃佑 14.6  5 A B++ A++ A+ A++ 2 23 143
911 12 游梓民 14.6  4 A+ A+ A+ B++ A++ 3 24 83
903 20 李唯綸 14.6  4 A+ A A++ B++ A+ 5 25 88
901 25 張芸禎 14.6  4 A+ A A B++ A 2 26 90
908 4 李卓岳 14.6  4 A+ A A B++ A 2 26 90
908 25 劉宇倢 14.6  4 A A B++ A A+ 3 28 127
917 3 林俊翔 14.6  4 A++ B++ A+ A++ A++ 1 29 131
916 2 李尚哲 14.6  4 A+ B++ A A A++ 3 30 139
908 3 吳承諺 14.3  5 A B+ A A+ A+ 4 31 161
906 3 李彥承 14.2  5 A+ A A B++ B++ 1 32 165
902 28 賴沛岑 14.2  5 A+ A B++ A B++ 3 33 168
905 20 林于懷 14.2  5 A++ B++ B++ A+ A++ 1 34 195
905 17 何沛容 14.2  5 A++ B++ B++ A A++ 2 35 196
907 1 王是鈞 14.2  5 B++ B++ A+ A A+ 3 36 212
911 4 李紹綸 14.2  4 A++ B++ A++ B++ A++ 4 37 181
916 27 陳姿穎 14.2  4 A B++ A++ B++ A+ 4 38 191
912 23 郭慧茹 14.2  4 A B++ A+ B++ A 2 39 192
906 22 張喣晴 14.2  4 A+ B++ B++ A+ A++ 2 40 197
907 8 林岳廷 14.2  4 A B++ B++ A+ A+ 4 41 199
912 28 練昕妍 14.2  4 B++ A+ A A B++ 3 42 202
914 25 張宇睿 14  5 A+ A A B A++ 3 43 215
908 16 李沁陵 14  4 A+ A+ B A A 5 44 219
915 22 洪子婕 13.9  6 A A+ B+ B++ A 2 45 233
917 10 張書蜜 13.9  5 A A A B+ B++ 2 46 227
914 13 楊恩宇 13.9  5 A A B++ B+ A 4 47 229
914 26 陳芸蓁 13.9  5 A B++ A B+ A 5 48 240
903 26 陳蘭珍 13.9  4 A A B+ B++ A+ 6 49 234
907 27 廖喬昕 13.9  4 A++ B+ A B++ A 5 50 244
1 頁,全校第 1 名到第 50 名學生名單 上頁】 [2] [3] [4] 【下頁