QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
級別:  【帳號】  尚未登入
級別 次別 考試日期 總人數 全縣人數 學校人數 校排查詢 備註
 105    1    2018/9/4  9193 993 503  成績 11
【班級成績列表】  班級:  次別:
【學生個人成績】  班級:  座號:
Program by Stone Version 2013.11.07