QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
級別: 【帳號】  尚未登入
級別 次別 考試日期 總人數 全縣人數 學校人數 校排查詢 備註
 105   4   2019/5/1  3990 494 成績 11
 105   3   2019/2/19  9324 4240 495 成績 11
 105   2   2018/12/20  5297 1914 497 成績 11
 105   1   2018/9/4  9193 993 503 成績 11
【班級成績列表】 班級: 次別:
【學生個人成績】 班級: 座號:
Program by Stone Version 2013.11.07