QR-Code
             Yi-Lan Fu-Shing Junior High School
登入
級別: 【帳號】  尚未登入
級別 次別 考試日期 總人數 全縣人數 學校人數 校排查詢 備註
 104   4   2018/4/24  199377 4428 517 成績 11
 104   3   2018/2/22  4286 532 成績 11
 104   2   2017/12/21  4748 517 成績 11
 104   1   2017/9/6  3731 529 成績 11
【班級成績列表】 班級: 次別:
【學生個人成績】 班級: 座號:
Program by Stone Version 2013.11.07